ಗೆಳತಿ

ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಾನ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಿಸಲಿ || ಬರೆದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಿನ್ನಯ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನದೆ ಖಯಾಲಿ || ೧ || ಒಂಟಿ ಜೀವಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಬಾಳು ಪೂರ್ತಿ || ತೋರಿದೆ […]

Read Article →