ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ

ಶುರುಮಾಡಲಿ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕವಿತೆ

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ

ಬಾ ಕೇಳು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।।೧।।

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿನ್ನನು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದ ನನ್ನನು

ಬೆಸೆದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜನುಮ ಜನುಮದ ನಂಟನು

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಯನು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಅನುಬಂಧವನು

ನಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರುತಾರ್ತನು

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।। ೨।।

ಒಲವು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲೇನೋ ಭಾವನೆ

ನೀ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಹನೆ, ದ್ಯರ್ಯ ನಿನ್ನ ಗುಣಾನೆ

ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಸುರಾಂಗನೆ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।। ೩।।

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಾನ

ಮದುವೆ ಮುನ್ನದ ಪ್ರಣಯನ ನಂತರದ ಪ್ರೇಮನ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಲ್ಲಾಪನ ಆಡಿದ ಚೆಲ್ಲಾಟಾನ

ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗನ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।। ೪।।

ನಾ ಬಯಸಿದ ಭಾಗ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿ

ಈ ಕವಿತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಬರಿ ನಿನಗಾಗಿ

ಸಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನದವು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ

ಇರುವ ನಾವ್ ಎಂದೆಂದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।। ೫।।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s